Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

210 7470422   210 7470244

92 Michalakopoulou street, Ilissia, Athens, 115 28

Detection of pathogens using nanoparticles

The continuous improvement of techniques used to determine the presence of pathogens in food, allows now to explore the applicability of nanobiotechnology in detecting foodborne pathogens. Several methods have been developed and although they are still at an early stage they are highly promising.

Ανίχνευση παθογόνων με χρήση νανοσωματιδίων

Η συνεχής βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της παρουσίας παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα επιτρέπει πλέον να διερευνήσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής της νανοβιοτεχνολογίας στην ανίχνευση τροφιμογενών παθογόνων. Αρκετές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί και αν και βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο είναι πολλά υποσχόμενες.

Μικροβιολογική απομόνωση

Η καλλιέργεια αποτελεί μέθοδο αναφοράς για την ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Τα πρωτόκολλα διαφέρουν ανάλογα με το προς εξέταση παθογόνο και βασίζονται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς. Σε γενικές γραμμές τα δείγματα επωάζονται σε ζωμό προεμπλουτισμού μεταφέρονται σε ζωμό εκλεκτικού εμπλουτισμού και τελικά σε στερεά εκλεκτικά υποστρώματα. Οι αποικίες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά απομονώνονται και ταυτοποιούνται.

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square