Μιχαλακοπούλου 92, Ιλίσια, Αθήνα, 11528

210 7470422 | 210 7470244

Κανόνες Λειτουργίας

Κανόνες Διαχείρισης και Αποστολής Δειγμάτων

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Εργαστηρίου:

 • Γούτας Νικόλαος, Ιατρός Παθολογοανατόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος, Ιατρός Παθολογοανατόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται με ιατρικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό το οποίο διαθέτει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και αυξημένο αίσθημα επιστημονικής ευθύνης για την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων. Το σύνολο του προσωπικού του Εργαστηρίου ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία του Εργαστηρίου. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο Εργαστήριο (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Το Εργαστήριο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους κλινικούς ιατρούς σχετικά με τη διαχείριση των δειγμάτων έως την αποστολή τους στο Εργαστήριο καθώς και σχετικά με τη διερεύνηση του περιστατικού με χρήση ειδικών τεχνικών.

Το Εργαστήριο εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189 και στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται σημαντική η ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο, παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την υποβολή τυχόν παραπόνων ή / και συστάσεων μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο Ε.160-1, Αναφορά Παραπόνου ή να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας στο τμήμα «επικοινωνίας» του ιστότοπου του Εργαστηρίου.

> Εξετάσεις που Διενεργούνται - Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η ISTOMEDICA διενεργεί:


- Ταχείες βιοψίες (βιοπτικό υλικό)
- Βασική ιστολογική εξέταση με χρώση Η/Ε
- Ιστολογική εξέταση με χρήση ειδικών ιστοχημικών χρώσεων
- Εξέταση με χρήση ειδικών ανοσοϊστοχημικών αντισωμάτων
- Εξέταση με χρήση μοριακής βιολογίας
- Κυτταρολογικές εξετάσεις


Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού (ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, ανοσοϊστοχημεία, μοριακές τεχνικές) το ιατρικό προσωπικό ενημερώνει τον εντέλλοντα ιατρό πριν την διενέργειά τους.

> Λήψη Δειγμάτων

 • Η λήψη του δείγματος αποτελεί ευθύνη του κλινικού ιατρού

 • Αιχμηρά αντικείμενα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη λήψη των δειγμάτων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποστέλλονται στο Εργαστήριο

 • Τα δείγματα αμέσως μετά τη λήψη τους θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία (περιέκτες) τα οποία να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό του δείγματος και να περιέχουν επαρκή ποσότητα μονιμοποιητικού υλικού (ουδέτερη φορμόλη 10%), τόση ώστε το δείγμα να εμβαπτίζεται πλήρως εντός αυτού και να τηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου έως τη μεταφορά τους στο Εργαστήριο. Δεν θα πρέπει να γίνεται διάνοιξη ή διατομή του δείγματος κατά την τοποθέτησή του στο προαναφερόμενο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ταχείων βιοψιών το δείγμα αποστέλλεται ΑΜΕΣΑ στο Εργαστήριο νωπό (χωρίς μονιμοποιητικό υλικό)

> Κανόνες Αποστολής και Διαχείρησης Δειγμάτων

Το εργαστήριο ISTOMEDICA οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες και πρακτικές που να διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων εξετάσεων και την ασφάλεια των ασθενών (quality assurance) και των εργαζομένων στο εργαστήριο.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω :

 • Συσκευασία και Μεταφορά Δειγμάτων

Η μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη «Διακίνηση Διαγνωστικών Δειγμάτων».

Ως εκ τούτου:

 1. Τα δοχεία φύλαξης παρασκευασμάτων θα πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά, προκειμένου να αποφευχθεί η παραμικρή διαρροή υγρών και φορμόλης.

 2. Το δοχείο, θα πρέπει να είναι κλεισμένο μέσα σε αδιάβροχη σακούλα για αποφυγή διαρροών και στη συνέχεια να τοποθετείται σε κατάλληλο εξωτερικό περιέκτη με την ένδειξη UN 3373.

Η μεταφορά των δειγμάτων στο Εργαστήριο μπορεί να γίνει από το εξειδικευμένο προσωπικό της ISTOMEDICA, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κλινικού ιατρού.

 • Σήμανση Δειγμάτων – Συμπλήρωση Παραπεμπτικών

Το παραλαμβανόμενο δείγμα θα πρέπει να φέρει ετικέτα στην οποία να αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο ασθενούς

 • Επωνυμία νοσοκομείου/ ιατρού

 • Είδος δείγματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετικέτα επισήμανσης θα πρέπει να επικολλάται στο σώμα του δοχείου. Μην επικολλάτε την ετικέτα στο καπάκι του δοχείου!

  2. Το παραλαμβανόμενο δείγμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από παραπεμπτικό,

χωρίς το οποίο καθίσταται απαγορευτική η παραλαβή του.

Στο παραπεμπτικό, θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:

 • το ονοματεπώνυμο του ασθενούς,

 • ο ΑΜΚΑ του ασθενούς

 • η ηλικία του,

 • το προς εξέταση υλικό,

 • η / οι αιτούμενη / ες εξέταση / εις που πρέπει να γίνουν,

 • η ημερομηνία επέμβασης,

 • τα κλινικά στοιχεία, καθώς και

 • το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του Ιατρού.

   3. Τα παραπάνω, θα πρέπει να αναγράφονται είτε στην ειδική φόρμα του εργαστηρίου μας (Ε.510-1, Παραπεμπτικό Εξέτασης), είτε στην ειδική φόρμα που χρησιμοποιεί ο Ιατρός ή η κλινική.

   4. Δείγματα τα οποία θεωρούνται επείγοντα θα πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη «Επείγον» επί του αντίστοιχου παραπεμπτικού και όπου κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει προσυνενόηση με το ιατρικό προσωπικό του Εργαστηρίου.

 • Δε θα γίνονται δεκτά δείγματα τα οποία:

 • συνοδεύονται από παραπεμπτικά με ελλιπή στοιχεία,

 • δε φέρουν ικανοποιητική σήμανση

 • δεν τακτοποιούνται με τα αντίστοιχα παραπεμπτικά

 • δεν έχουν διατηρηθεί στις προβλεπόμενες συνθήκες (μη ορθός περιέκτης, μη ορθή χρήση μονιμοποιητικού υλικού)

με βάση τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Τα δείγματα παραλαμβάνονται στο χώρο του Εργαστηρίου από εξειδικευμένο προσωπικό. Ταξινομούνται, παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ετοιμάζονται για τη μικροσκόπηση.

> Χρόνος Έκδοσης των Αποτελεσμάτων

 • Ταχείες Βιοψίες : 20’ – 30’ από τη στιγμή παραλαβής του δείγματος από το Εργαστήριο

 • Ιστολογική Εξέταση : 4 – 5 εργάσιμες ημέρες

 • Κυτταρολογική Εξέταση : 2 εργάσιμες ημέρες

 • Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας: 7 εργάσιμες ημέρες

Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων για το δείγμα ο προαναφερόμενος χρόνος αυξάνεται κατά 2-3 ημέρες.

> Παραλαβή Αποτελεσμάτων

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων διενεργείται από το χώρο της Γραμματείας του Εργαστηρίου με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας.


Αποτελέσματα μπορούν να σταλούν στον εντέλλοντα ιατρό ή στον ασθενή (ταχυδρομικά, fax, email), εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο παραπεμπτικό το οποίο έχει παραδοθεί στο Εργαστήριο μαζί με το αντίστοιχο δείγμα.

Για τα αποτελέσματα των ταχείων βιοψιών ενημερώνεται αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης ο εντέλλων ιατρός τηλεφωνικά από το Εργαστήριο.


Δε δίνονται σε άλλες περιπτώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων μέσω τηλεφώνου.

> Τήρηση Αρχείου

Το δείγμα παραμένει στο χώρο του Εργαστηρίου για ένα διάστημα περίπου 1 μήνα. Τήρηση του δείγματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος (επί του παραπεμπτικού) του εντέλλοντος ιατρού.

Οι κύβοι παραφίνης και οι αντικειμενοφόρες πλάκες τηρούνται σε αρχείο στο Εργαστήριο για 10 χρόνια.